طراحی بهسازی زمین

طراحی بهسازی زمین

پایه های تراکمی ضربه ای شنی

ریزشمع های استاندارد

تراکم دینامیکی نیمه عمیق بستر خاک

تزریق نفوذی دوغاب سیمان

طراحی زهکشی و سیستم های آب بندی

طراحی زهکشی و سیستم های آب بندی

حوضچه پمپاژ

سیستم های زهکشی

اجرای لایه آب بند

انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی

.

حفاری و نظارت بر کار حفاری

آزمایش های میدانی

تست های آزمایشگاهی

تحلیل و تفسیر نتایج

تهیه دفترچه گزارش مطالعات ژئوتکنیک

گودبرداری

طراحی گودبرداری

نجات بخشی گودبرداری

آزمایش های صحرایی و کنترل کیفی

آزمایش های صحرایی

آزمایش های کنترل کیفی

image

ارزیابی کارفرمایان

شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

پارک علم و فناوری خلیج فارس

شرکت ملی گاز ایران