برخی از کارهای مهندسی مانند بهسازی زمین نیازمند کنترل کیفی از طریق انجام برخی از آزمایش های صحرایی است. خدماتی همچون آزمایش نفوذ استاندارد SPT در عمق های مختلف ، آزمایش بارگذاری صفحه PLT ، آزمایش بارگذاری میکروپایل ( ریزشمع استاندارد ) ، آزمایش لرزه ای مانند دانهول ، آزمایش نفوذپذیری ( لوژان و لوفران ) از قابلیت های این مجموعه می باشد.

آزمایش های صحرایی

آزمایش بارگذاری میکروپایل ریزشمع

آزمایش بارگذاری ریزشمع

برای اطمینان از این که ریزشمع ها قابلیت تحمل بار طراحی در نظر گرفته شده را بدون جابجایی اضافی و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان کافی در طول عمر خدمت خود …

برای ادامه مطلب کلیک کنید …

آزمایش بارگذاری صفحه PLT

آزمایش بارگذاری صفحه

روش انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای ، مطابق استاندارد ASTM-D1194 ، با هدف اصلی اندازه گیری نشست خاک به ازای بارهای مختلف و تعیین ظرفیت باربری بستر …

برای ادامه مطلب کلیک کنید …