شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

پارک علم و فناوری خلیج فارس

شرکت ملی گاز ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر