آیین نامه های مرجع
استانداردهای ملی ایران
مباحث مقررات ملی ساختماننشریات ژئوتکنیک نظام فنی و اجراییکتاب مرجع ژئوتکنیک دریاییکتاب های مرجع ژئوتکنیک لرزه ایکتاب های مرجع مکانیک سنگکتاب های مرجع مطالعات ژئوتکنیککتاب های مرجع مهندسی پیکتاب های مرجع مکانیک خاک
آیین نامه های مرجع
استانداردهای ملی ایران
مباحث مقررات ملی ساختماننشریات ژئوتکنیک نظام فنی و اجراییکتاب مرجع ژئوتکنیک دریاییکتاب های مرجع ژئوتکنیک لرزه ایکتاب های مرجع مکانیک سنگکتاب های مرجع مطالعات ژئوتکنیککتاب های مرجع مهندسی پیکتاب های مرجع مکانیک خاک