سیستم های زهکشی

_

قرار گیری در زیر تراز آب زیرزمینی باعث ایجاد مشکلاتی در حین اجرای گود برداری و همچنین بهره برداری از زیرزمین می شود. طراحی سیستم های زهکشی مناسب در حین گود برداری و پس ازبهره برداری از تخصص های بخش ژئوتکنیک این مهندسان مشاور است.


8989898
20180115_120629

اجرای لایه آب بند

_

اکتفا به سیستم زهکشی به تنهایی ممکن است در دراز مدت پروژه را با مشکلات زیادی در زمان بهره برداری مواجه کند. لذا استفاده از لایه های آب بند که عمدتا از مصالح مدرن ژئوسنتتیکی است توسط این مهندسین مشاور طراحی می شود. نظارت بر انتخاب محصول با کیفیت و اجرای صحیح آن از خدمات قابل ارایه توسط این مهندسین مشاور است.


اجرای حوضچه پمپاژ

_

حوضچه پمپاژ مکمل سیستم زهکشی است. طراحی بهینه این حوضچه و سیستم پمپاژ درون آن و همچنین اجرای گود برداری حوضچه که باید در عمقی پایین تر از کف گود اجرا شود از مسائل مهم در پروژه های عمرانی است. تجربه های موفقی از اجرای این نوع حوضچه ها در سوابق این مهندسین مشاور می باشد.


6191