عدم رعایت اصول فنی گود برداری منجر به حوادثی می شود که نجات بخشی به موقع و سریع باعث جلوگیری از گسترش تلفات مالی و جانی حادثه می شود. این مهندسین مشاور با ورود قدرتمند در چندین پروژه، تجربه موفقی در این زمینه دارد. بخشی از این تجربه ها در بخش پروژه های سایت قابل مشاهده است.