ضلع شمالی

بعد از نجات

قبل از نجات

20190520_094952

در حال اجرا

ضلع شرقی

بعد از نجات

قبل از نجات

55

در حال اجرا

ضلع غربی

بعد از نجات

قبل از نجات

222

در حال اجرا

ضلع جنوبی

بعد از نجات

قبل از نجات

212121

در حال اجرا