ضلع شمالی

بعد از نجات

قبل از نجات

98989

در حال اجرا

ضلع جنوبی و شرقی

بعد از نجات

قبل از نجات

در حال احرا

در حال اجرا

ضلع غربی

بعد از نجات

قبل از نجات

22

در حال اجرا