اطلاعات پروژه

  • موقعیت پروژهگناوه ، مرکز شهر
  • مساحت زمین600 مترمربع
  • کاربریآموزشی
  • طرح و نظارتمهندسین مشاور فناوران پی آسیا
  • روش بهسازی1 . پایه های تراکمی ضربه ای شنی سیمانته شده 2. اختلاط عمیق خاک DSM
بهسازی زمین مدرسه باران گناوه
بهسازی زمین مدرسه باران گناوه
بهسازی زمین مدرسه باران گناوه
بهسازی زمین مدرسه باران گناوه
بهسازی زمین مدرسه باران گناوه

بهسازی زمین انواع روش های بهسازی خاک خاک های ریزدانه رسی و ماسه ای بهسازی به روش ستون شنی تراکم دینامیکی مطالعات ژئوتکنیک حفاری گمانه تزریق دوغاب سیمان میکروپایل شمع های بتنی تحکیم بیل مکانیکی آزمایش خاک روش های انجام آزمایش های خاک دانه بندی آزمایش تحکیم آزمایشگاه بتن اسلامپ