اطلاعات پروژه

  • موقعیت پروژهبوشهر ، شهرک صنعتی شماره 2
  • مساحت زمین660 مترمربع
  • کاربریصنعتی
  • طرح و نظارتمهندسین مشاور فناوران پی آسیا
  • روش بهسازی1. پایه های تراکمی ضربه ای شنی سیمانته شده 2. ریزشمع های استاندارد
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین نیروگاه گازی مقیاس کوچک به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان

بهسازی زمین انواع روش های بهسازی خاک خاک های ریزدانه رسی و ماسه ای بهسازی به روش ستون شنی تراکم دینامیکی مطالعات ژئوتکنیک حفاری گمانه تزریق دوغاب سیمان میکروپایل شمع های بتنی تحکیم بیل مکانیکی آزمایش خاک روش های انجام آزمایش های خاک دانه بندی آزمایش تحکیم آزمایشگاه بتن اسلامپ