اطلاعات پروژه

  • موقعیت پروژهبوشهر ، خیابان یادگار امام
  • مساحت زمین254 مترمربع
  • کاربریتجاری مسکونی
  • طرح و نظارتمهندسین مشاور فناوران پی آسیا
  • عمق گودبرداری3.75 متر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر
گودبرداری مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه پلاک ثبتی 2-218 بوشهر

بهسازی زمین انواع روش های بهسازی خاک خاک های ریزدانه رسی و ماسه ای بهسازی به روش ستون شنی تراکم دینامیکی مطالعات ژئوتکنیک حفاری گمانه تزریق دوغاب سیمان میکروپایل شمع های بتنی تحکیم بیل مکانیکی آزمایش خاک روش های انجام آزمایش های خاک دانه بندی آزمایش تحکیم آزمایشگاه بتن اسلامپ