اطلاعات پروژه

  • موقعیت پروژهبوشهر ، شهرک نیایش
  • مساحت زمین2413 مترمربع
  • کاربریآموزشی
  • طرح و نظارتمهندسین مشاور فناوران پی آسیا
  • روش بهسازیپایه های تراکمی ضربه ای شنی سیمانته شده
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان
بهسازی زمین مدرسه در بوشهر به روش ستون شنی با تزریق دوغاب سیمان

بهسازی زمین انواع روش های بهسازی خاک خاک های ریزدانه رسی و ماسه ای بهسازی به روش ستون شنی تراکم دینامیکی مطالعات ژئوتکنیک حفاری گمانه تزریق دوغاب سیمان میکروپایل شمع های بتنی تحکیم بیل مکانیکی آزمایش خاک روش های انجام آزمایش های خاک دانه بندی آزمایش تحکیم آزمایشگاه بتن اسلامپ