اطلاعات پروژه

  • موقعیت پروژهبوشهر ، خیابان رئیسعلی دلواری
  • مساحت زمین410 مترمربع
  • کاربریتجاری مسکونی
  • طرح و نظارتمهندسین مشاور فناوران پی آسیا
  • روش بهسازیپایه های تراکمی ضربه ای شنی سیمانته شده
پروژه بهسازی خاک مجتمع تجاری مسکونی بوشهر
پروژه بهسازی خاک مجتمع تجاری مسکونی بوشهر
پروژه بهسازی خاک مجتمع تجاری مسکونی بوشهر
پروژه بهسازی خاک مجتمع تجاری مسکونی بوشهر

بهسازی زمین انواع روش های بهسازی خاک خاک های ریزدانه رسی و ماسه ای بهسازی به روش ستون شنی تراکم دینامیکی مطالعات ژئوتکنیک حفاری گمانه تزریق دوغاب سیمان میکروپایل شمع های بتنی تحکیم بیل مکانیکی آزمایش خاک روش های انجام آزمایش های خاک دانه بندی آزمایش تحکیم آزمایشگاه بتن اسلامپ